Orel Géza

Szülei: Orel József kántortanító, Hoffmann Anna.

A gimnáziumot Pápán, Veszprémben, Székesfehérvárt, Egerben, Kassán, Sopronban, Nagyszombatban és Szombathelyen végezte 1870-ben; ekkor Vácon papnövendék lett, honnét azonban rövid idő múlva Győrbe ment jogásznak; a második év első felének befejezése után Veszprémben honvédhuszárnak állott. Hét havi katonáskodás után újra visszament papnövendéknek, hol ismét egy évet töltött. Midőn kilépett és jogi tanulmányait akarta folytatni Budapesten, 1873. október 1.-ére a honvédséghez behívták és a Ludovika akadémiába küldték; itt tanulmányainak bevégzése után tényleges szolgálatban maradt és 1874 őszén a magyar királyi honvéd főparancsnoksághoz vezényeltetett; 1875. áprilisában azonban a tartalékba helyezték és ezen évben a kincstári jogügyek igazgatóságához segéd irodatisztnek neveztetett ki; 1876-ban a váci országos fegyintézetnél tiszti írnok volt; hivataloskodása alatt a budapesti egyetemen jogi tanulmányait is befejezte; az államtudományi államvizsgát a pápai ev. ref. főiskolában, a jogtudományit pedig a kassai jogakadémián letette. 1877-ben a kaposvári királyi törvényszéknél írnok, 1879.-ben a szekszárdi, 1884-ben a szombathelyi illeték - kiszabási hivatalnál, 1889-ben a tordai, 1892-ben az egri pénzügyigazgatóságnál fogalmazó, 1893-ban ugyanannál, 1894-ben a budapestvidékinél segédtitkár, 1895-ben titkár, 1900-ban a nagykárolyi, végre 1901 óta a nyitrai pénzügyigazgatóságnál igazgatói helyettes volt. — Cikkei a Vasmegyei Lapokban és a Vasmegyei Közlönyben (1885—89. tárcacikkek). — Munkája: Költemények. Szombathely, 1887. (Ism. Vasmegyei Lapok 46. sz., 2. bőv. kiadás. Eger, 1893.). Önéletrajzi adatok.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903. 

 

Születési dátum
Részleges születési dátum
Borszörcsök
Részleges halálozási dátum
?
Halálozás helye
?
Foglalkozás
magyar királyi pénzügyi igazgató helyettes